Pravila programa

Navedena pravila Programa "Zajedno na putu" važe od 1.7.2020. godine.

1.    G-Petrol d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo) je pokretač programa lojalnosti „Zajedno na putu“ (u daljem tekstu: Program) i izdavač kartice lojalnosti Programa (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrovane Korisnike (u daljem tekstu: Korisnici), koja ostaje u vlasništvu Društva.
2.    Korisnik Kartice može postati svaka punoljetna osoba sa prebivalištem u BiH koja ispuni uslov za dobijanje Kartice - kupovina prava na učešće u programu po cijeni od 3KM ili ispunjenje specijalnih uslova  okviru promotivnih akcija za koje će pravila biti posebno određena, a nakon toga putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u aplikacionoj formi (u daljem tekstu: Pristupnica) za Program i potpisom na Pristupnici da saglasnost na Pravila Programa i ostale uslove Programa.
3.    Podaci Korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo za informisanje Korisnika o različitim akcijama Programa  i to samo onih Korisnika koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Lični podaci o Korisnicima  se ne razmjenjuju sa drugim korisnicima u marketinške svrhe, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Korisnici u svakom trenutku mogu zahtijevati da se njihovi lični podaci prestanu obrađivati pisanim putem ili pozivom na broj besplatnog Call centra 08 005 8888.
4.    Podaci Korisnika mogu se prenositi drugim pravnim licima, navedenim na Pristupnici, gdje će biti obrađivani u skladu sa Zakonom o zaštitu ličnih podataka i korišteni isključivo u svrhu omogućavanja ostvarivanja pogodnosti koje pruža Program.
5.    Osnovna Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani Korisnik.
6.    Način registracije Korisnika, vrijednost, ostvarenje i korištenje bonusa, kao i ograničenja, detaljnije su opisani na web stranici www.zajednonaputu.ba, a Korisnici se o istima mogu informisati i na prodajnim mjestima Društva (u daljem tekstu: Benzinske stanice), kao i pozivom besplatnog call centra na broj 08 005 8888.
7.    Pravo na bonus Korisnik ostvaruje kupovinom na Benzinskim stanicama u skladu sa obavještenjima koja će pravovremeno biti dostupna Korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bonus, Korisnik je obavezan da pokaže karticu osoblju Benzinske stanice u kojoj se obavlja transakcija.
8.    Korisnik kartice može da ostvari bonus prilikom svake kupovine, osim ako je u pitanju kupovina duhana i duhanskih proizvoda, časopisa, dnevne štampe, svih vrsta elektronskih dopuna i proizvoda iz asortimana obuhvaćenog programima lojalnosti i spend and get programima.
9.    Postoje 3 nivoa Kartice – SREBRO, ZLATO i PLATINA. Dodjeljuju se za tekući mjesec osnovom nivoa potrošnje u prethodnom mjesecu i to:

Potrošnja u prethodnom mjesecu

Nivo Kartice u tekućem mjesecu

0-200KM

SREBRO

200-350KM

ZLATO

350KM i više

PLATINA

10. U zavisnosti od nivoa Kartice i vrste artikla koju kupuje, Korisnik kupovinom ostvaruje iznose bonusa navedene u nastavku:

GORIVO

 

Iznos bonusa po litru kupljenog derivata*

Nivo Kartice u tekućem mjesecu

BMB 95, EURO DIZEL

AD BLUE

G-DRIVE 100

G-DRIVE DIZEL

LPG/TNG

SREBRO

0.02 KM/l

0.03 KM/l

0.01 KM/l

ZLATO

0.04 KM/l

0.05 KM/l

0.02 KM/l

PLATINA

0.06 KM/l

0.08 KM/l

0.03 KM/l

SHOP/Prodavnica, café, autopraonica:

 

Iznos bonusa kao procenat od ukupne vrijednosti kupljenih proizvoda

Nivo Kartice u tekućem mjesecu

SHOP ARTIKLI*

SREBRO

1%

ZLATO

3%

PLATINA

5%

*Izuzetak od ovog načina obračuna artikli obuhvaćeni posebnim pravilima

POSEBNA PRAVILA

 

Iznos bonusa kao procenat od ukupne vrijednosti kupljenih proizvoda

Nivo Kartice u tekućem mjesecu

Sendviči i peciva

Pranje automobila

Ulja i maziva

SREBRO

5%

10%

5%

ZLATO

10%

20%

10%

PLATINA

15%

50%

15%


Izuzetak od prethodno navedenog načina obračuna su sljedeće grupe shop artikala, na koje se prilikom kupovine ne dodjeljuje bonus:

  • Elektronske dopune
  • Duhan i duhanski proizvodi
  • Časopisi, dnevna štampa
  • Proizvodi obuhvaćeni programima lojalnosti i spend and get programima

11.    Ostvareni bonus Korisnici mogu koristiti za plaćanje dijela ili cijelog iznosa nekog od narednih računa.
12.    Prilikom korištenja Kartice za plaćanje nije moguće sakupljanje bonusa.
13.    Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmjeni podatke koje je prethodno dostavio Društvu. Korisnik također ima pravo da pisanim putem ili pozivom na broj besplatnog Call centra 08 005 8888 otkaže korištenje Kartice, uz povrat Kartice Društvu. Važenje Kartice prestaje od trenutka kada Društvo primi obavještenje o otkazu i vraćanju kartice.
14.    Društvo zadržava pravo da u svakom trenutku provjeri identitet nosioca Kartice.
15.    Društvo može prema sopstvenoj procjeni i bez prethodne najave isključiti iz Programa bilo kog Korisnika. Društvo je dužno da Korisnika obavijesti o isključenju, ali nije obavezno da obrazloži svoju odluku Korisniku.
16.    Društvo zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni pravila Programa. O svakoj izmjeni pravila Programa, Društvo će Korisnika obavijestiti putem web stranice www.zajednonaputu.ba, u roku ne kraćem od 15 dana prije promjene pravila Programa. Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici www.zajednonaputu.ba.
17.    U slučaju gubitka ili krađe kartice, Korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi, pozivom na besplatni Call centar 08 005 8888, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se spriječila zloupotreba. Društvo nije obavezno da umjesto nestale kartice pošalje Korisniku novu. Korisnik mora da kupi novu karticu nakon nestanka stare, ukoliko želi da nastavi da učestvuje u programu. Ukoliko Korisnik ima postojeći bonus na nestaloj kartici, Društvo je obavezno da ostvareni bonus sa nestale kartice prenese na novu na zahtjev Korisnika, kao i da prenese nivo, ukoliko je nivo različit od SREBRA. Ukoliko Korisnik ne prijavi gubitak kartice, Društvo nije odgovorno za eventualnu zloupotrebu.
18.    Svako neovlašteno kopiranje i umnožavanje Kartice bit će sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom Pristupnice Korisnik prihvata ova pravila bezuslovno.
19.    Upotreba Kartice Programa je ograničena pravilima za zaštitu od zloupotrebe (u daljem tekstu Ograničenja Programa).
20.    Ograničenja Programa su sastavni dio Programa i propisuju dnevne, sedmične i mjesečne limite  izražene prema vrijednosti kupovine, kupljenoj količini u litrima ili ostvarenom bonusu. Aktuelne limite moguće je pronaći na web stranici http://www.zajednonaputu.ba/limiti.
21.    Popunjavanjem Pristupnice i učlanjenjem u Program Korisnik daje saglasnost na postojanje Ograničenja Programa koja propisuje Društvo i o kojim se u svakom trenutku može informisati putem web stranice www.zajednonaputu.ba.
22.    Društvo može u svakom trenutku, bez prethodne najave, promijeniti Ograničenja Programa i nema obavezu o tome obavijestiti Korisnika.
23.    Rok za iskorištenje bonusa je 3 godine od datuma kada je bonus ostvaren. U slučaju prekoračenja ovog vremenskog roka, bonusni bilans se otpisuje u korist Društva.
24.    Korištenje bonusa nije moguće do potvrde registracije Korisnika.
25.    Benefite Programa nije moguće kombinovati sa benefitima drugih programa dostupnih u poslovnicama Društva (npr. Korporativne kartice, Taksi kartice, Agro Kartica)
26.    Društvo zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz opticaja i da promijeni ili u potpunosti ukine elemente Programa.