Pravila programa

 1. G-Petrol d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo) je pokretač programa lojalnosti „Zajedno na putu“ (u daljem tekstu: Program) i izdavač kartice lojalnosti Programa (u daljem tekstu: Kartica) za sve registrovane Korisnike (u daljem tekstu: Korisnici), koja ostaje u vlasništvu Društva.

 2. Korisnik Kartice može postati svaka punoljetna osoba sa prebivalištem u BiH koja ispuni uslov za dobijanje Kartice - kupovina prava na učešće u programu po cijeni od 3KM ili ispunjenje specijalnih uslova u okviru promotivnih akcija za koje će pravila biti posebno određena, a nakon toga putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u aplikacionoj formi (u daljem tekstu: Pristupnica) za Program i potpisom na aplikacionoj formi da saglasnost na Pravila Programa i ostale uslove Programa.

 3. Podaci Korisnika navedeni u Pristupnici koriste se isključivo za informisanje Korisnika o različitim akcijama Programa i to samo onih Korisnika koji nisu naveli da ne žele da primaju te informacije. Lični podaci o Korisnicimase se ne razmjenjuju sa drugim korisnicima u marketinške svrhe, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

 4. Podaci Korisnika mogu se prenositi drugim pravnim licima, navedenim na Pristupnici, gdje će biti obrađivani u skladu sa Zakonom o zaštitu ličnih podataka i korišteni isključivo u svrhu omogućavanja ostvarivanja pogodnosti koje pruža Program.

 5. Osnovna Kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani Korisnik. Kartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.

 6. Način registracije Korisnika, vrijednost, ostvarenje i korištenje bonusa, kao i ograničenja, detaljnije su opisani na web stranici www.zajednonaputu.ba i na prodajnim mjestima Društva (u daljem tekstu: Benzinske stanice).

 7. Pravo na bonus Korisnik ostvaruje kupovinom na benzinskim stanicama u skladu sa obavještenjima koja će pravovremeno biti dostupna Korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bonus, Korisnik je obavezan da pokaže karticu osoblju Benzinske stanice u kojoj se obavlja transakcija.

 8. Korisnik kartice može da ostvari bonus prilikom svake kupovine, osim ako je u pitanju kupovina duhana i duhanskih proizvoda, časopisa, dnevne štampe i svih vrsta elektronskih dopuna.

 9. Postoje 3 nivoa Kartice – SREBRO, ZLATO i PLATINA. Dodjeljuju se za tekući mjesec osnovom nivoa potrošnje u prethodnom mjesecu i to:

Potrošnja u prethodnom mjesecu Nivo Kartice u tekućem mjesecu
0-200KM SREBRO
200-350KM ZLATO
350KM i više PLATINA
 1. U zavisnosti od nivoa Kartice, Korisnik ostvaruje bonus koji se računa kao procenat ukupne vrijednosti kupovine. Procenti za navedene nivoe kartice su sljedeći:
Nivo Kartice u tekućem mjesecu Procenat za dodjelu bonusa za svaku transakciju Primjer vrijednosti bonusa koji bi Korisnik ostvario transakcijom od 100KM
SREBRO 1,0% 1KM
ZLATO 2,0% 2KM
PLATINA 3,5% 3.5KM
 1. Ostvareni bonus Korisnici mogu koristiti za plaćanje dijela ili cijelog iznosa nekog od narednih računa.
 2. Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmjeni podatke koje je prethodno dostavio Društvu. Korisnik također ima pravo da pisanim putem ili pozivom na broj besplatnog Call centra 08 0005 8888 otkaže korištenje Kartice, uz povrat Kartice Društvu. Važenje Kartice prestaje od trenutka kada Društvo primi obavještenje o otkazu i vraćanju kartice.

 3. Društvo zadržava pravo da u svakom trenutku provjeri identitet nosioca Kartice.

 4. Društvo može prema sopstvenoj procjeni i bez prethodne najave isključiti iz Programa bilo kog Korisnika. Društvo je dužno da Korisnika obavijesti o isključenju, ali nije obavezno da obrazloži svoju odluku Korisniku.

 5. Društvo zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni pravila Programa. O svakoj izmjeni pravila Programa, Društvo će Korisnika obavijestiti na odgovarajući način u roku ne kraćem od 15 dana prije promjene pravila Programa. Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici www.zajednonaputu.ba.

 6. U slučaju gubitka ili krađe kartice, Korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi, pozivom na besplatni Call centar 08 0005 8888, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se spriječila zloupotreba. Društvo nije obavezno da umjesto nestale kartice pošalje Korisniku novu. Korisnik mora da kupi novu karticu nakon nestanka stare, ukoliko želi da nastavi da učestvuje u programu. Ukoliko Korisnik postojeći bonus na nestaloj kartici, Društvo je obavezno da ostvareni bonus sa nestale kartice prenese na novu na zahtjev Korisnika, kao i da prenese nivo, ukoliko je nivo različit od SREBRA. Ukoliko Korisnik ne prijavi gubitak kartice, Društvo nije odgovorno za eventualnu zloupotrebu.

 7. Svako neovlašteno kopiranje i umnožavanje Kartice bit će sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom Pristupnice Korisnik prihvata ova pravila bezuslovno.

 8. Upotreba Kartice Programa je ograničena Pravilima za zaštitu od zloupotrebe, koja su jasno navedena na internet stranici www.zajednonaputu.ba.

 9. Ograničenja Programa su sastavni dio Programa i propisuju dnevne, sedmične i mjesečne limiteizražene prema vrijednosti kupovine, kupljenoj količini u litrima ili ostvarenom bonusu. Više o limitima pogledajte na web stranici www.zajednonaputu.ba/limiti.

 10. Svrha ograničenja Programa je zaštita Programa od zloupotrebe.

 11. Ograničenja su u svakom trenutku dostupna za pregled na web stranici www.zajednonaputu.ba. Popunjavanjem Pristupnice i učlanjenjem u Program Korisnik daje saglasnost na postojanuje ograničenja koja propisuje Društvo i o kojim se u svakom trenutku može informisati putem web stranice www.zajednonaputu.ba.

 12. Društvo može u svakom trenutku, bez prethodne najave, promijeniti ograničenja i nema obavezu o tome obavijestiti Korisnika.

 13. Rok za iskorištenje bonusa je do 1 godine od trenutka posljednje izvršene transakcije Karticom. U slučaju prekoračenja ovog vremenskog roka, bonusni bilans se otpisuje u korist Društva.

 14. Korištenje bonusa nije moguće do potvrde registracije Korisnika.

 15. Benefite Programa nije moguće kombinovati sa benefitima drugih programa dostupnih u poslovnicama Društva (npr. Korporativne kartice, Taksi kartice, Agro kartica, Pika Kartica)

 16. Društvo zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Karticu iz opticaja i da promijeni ili u potpunosti ukine elemente Programa.